Psykologia on ollut jo vuosia Itä-Suomen yliopiston vaikeapääsyisimpiä opiskelualoja. Jo useana keväänä lähes 1000 henkilöä on kilpaillut opiskelupaikoista. Heistä ainoastaan 5 prosenttia on voinut saavuttaa kovasti himoitsemansa opiskelupaikan. Tästä viidestä prosentista valtaosa – jopa 70 prosenttia sisäänpäässeistä – on vuosittain hyödyntänyt Skeemaken apua valmennuksen tai itseopiskelumateriaalien muodossa.

MISTÄ LÄHDIMME LIIKKEELLE - UUDENLAINEN TAPA SOVELTAA PSYKOLOGIAA 

Kun perustimme Skeemaken, valitsimme vaikuttavuusteoriaksi Banduran minäpystyvyydestä rakennetun Pääsykoepystyvyyden. Vuosien varrella aloimme entistä enemmän soveltaa myös ratkaisukeskeisen psykologian oppeja. Ratkaisukeskeisen tekniikat ovat osoittautuneet poikkeuksellisen toimiviksi yksilöllisten onnistuneiden valintakoepolkujen rakentamisessa ja motivoituneen toiminnan ylläpidossa. Psykologian oivaltava soveltaminen onkin yksi lukuisista syistä, joiden ansiosta vuosi toisensa jälkeen niin suuri osa opintonsa aloittavista on hyödyntänyt apuamme valintakokeisiin valmistautuessa.

MITÄ OLEMME OPPINEET - MITEN JOKAINEN VOI ONNISTUA TODENNÄKÖISEMMIN

Olemme vuosien varrella havainneet, että uudessa monivalintaa korostavassa valintakokeessa selvästi korostuu pääsykoepystyvys ja sitkeä tavoiteorientoitunut työskentely.  Olemme siis päättäneet panostaa juuri siihen, mikä toimii ja millä on merkitystä: psykologiseen valintakoevalmentamiseen ja niin kutsuttuun mentaaliseen valmennukseen.

Tavoitekeskeinen mentaalivalmennus (ratkaisukeskeinen coaching) onkin osoittautunut pääsykoepystyvyyden kanssa yhdeksi poikkeuksellisen onnistuneen valmennuksemme kulmakivistä. Kun psykologiseen valmentautumiseen lisätään valmennuskurssilla, itseopiskelumateriaaleilla tai kirjojen omatoimisella opiskelulla hankittu valintakoekirjojen korkea substanssiosaaminen, nousee korkeakouluhakijan onnistumistodennäköisyys pääsykokeessa merkittävästi.

MITÄ SKEEMAKEN MENTAALIVALMENNUS PITÄÄ SISÄLLÄÄN

1. Alkukartoitus ja Motivoiva haastattelu (1,5h) – korkea ja riittävän pitkäkestoinen motivaatio ei ole yksilön sisäinen entiteetti, vaan se syntyy vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa

Valmennus aloitetaan haastattelulla, jossa tarkastellaan psykologian hakemiseen liittyvää motivaatiota. Tutkimme nykytilanteeseen liittyviä jännitteisiä asioita sekä vahvistamme hakemiseen liittyvää sitoutumista. Muutospuhetta rakennetaan nostamalla esiin nykyisen tilanteen haittoja, korostamalla muutoksen etuja ja rakentamalla pääsykoeoptimismia. Motivoivan haastattelun aikan suoritamme muun muassa Huippuhetki-harjoituksen. Motivoiva haastattelu kestää puolitoista tuntia, ja se toteutetaan joko kasvotusten, Skypen tai Facebook-kuvan välityksellä tai puhelimessa. 

2. Kirje tulevaisuudesta –tehtävä (kotitehtävä)

Tehtävä yhdistää ratkaisukeskeisen terapian ihmekysymys-teknikkaa, ratkaisukeskeisen coachingin tavoitteen havainnollistamista sekä positiivisen psykologian optimistista odotuspuhetta. Tarkoituksena on kuvitella onnistumistilanne ja etsiä onnistumisaskelia retrospektiivisesti. Kirjeen avulla tehtävä tuodaan henkilökohtaiselle tasolle. Tehtävä on konkretisoiva, ja se palautetaan kirjallisesti sähköpostiin.

3. Tiivis mentaalivalmennus (1,5h) – tavoitteen määrittely ja mentaalimallin rakentaminen

Tiivis mentaalivalmennus on ratkaisukeskeinen strukturoitu haastattelu, jossa määritellään osallistujan tavoite, pohditaan sen hyötyjä itselle ja muille, arvioidaan nykytilanne sekä päätetään tulevaisuuden askeleet. Tavoitteena on vahvistaa osallistujan pääsykoepystyvyyttä sekä nostaa esiin tärkeimmät sisäiset ja ulkoiset voimavarat pääsykoematkalle. Tiivis psyykkinen valmennus kestää puolitoista tuntia, ja se toteutetaan joko kasvotusten, Skypen tai Facebook-kuvan välityksellä tai puhelimessa. 

4. Voimavarakeskeinen konkreettinen lukusuunnitelma -tehtävä (kotitehtävä)

Tehtävä perustuu voimavarakeskeiseen psykologiaan ja ratkaisukeskeisen orientaation. Tarkoituksena on reflektoida edellisessä sessiossa (3. Tiivis mentaalivalmennus) löydetty oma tavoite, tunnistaa vahvuudet sekä konkretisoida projekti. Tehtävä on konkretisoiva, eli käyttäytymistä muuttava, ja se palautetaan kirjallisesti sähköpostiin.

5. Mitä valintakokeesta voidaan tietää –tehtävä (kotitehtävä)

Lisääntynyt tieto valintakokeesta tuo kognitiivista selkeyttä, auttaa keskittymään tavoitteeseen ja vähentää pääsykoematkan aiheuttamaan stressiä. Tehtävä on konkretisoiva, ja se palautetaan kirjallisesti sähköpostiin.

6. Laaja ratkaisukeskeinen couching (1,5h) – viimeinen ja tärkein pala pystyäksesi onnistumaan

Laaja ratkaisukeskeinen coaching on strukturoitu haastattelu, jossa osallistujan pääsykoepystyvyyttä hiotaan hyödyntämällä modernin mentaalisen valmentamisesn oppeja sekä käyttäytymisen muutosta edistäviä tekniikoita. Couching toteutetaan hieman ennen intensiivisimmän opiskelujakson alkua tai sen aikana. Laaja ratkaisukeskeinen couching kestää puolitoista tuntia, ja se toteutetaan joko kasvotusten, Skypen tai Facebook-kuvan välityksellä tai puhelimessa. 

7. Henkinen valmentautuminen valintakokeeseen (1,5h) – valmistaudu ja viimeistele

Viimeinen istunnossa hieman ennen valintakoetta tutkitaan jännittämistä ja mahdollista testiahdistusta, tehdään Pennebakerin paradigmaan pohjautuvia harjoituksia, rakennetaan turvapaikka sekä kohdistetaan huomio tulevaan suoritukseen yksilöllisin keinoin. Viimeinen sessio kestää puolitoista tuntia, ja se toteutetaan joko kasvotusten, Skypen tai Facebook-kuvan välityksellä tai puhelimessa. 

 

HINTA 600 EUROA

 

Keväällä 2016 sisäänpäässeistä jopa 71 prosenttia oli luottanut Joensuun psykologian opiskelijoiden ammattitaitoon ja käyttänyt Skeemakea apunaan; sisäänpäässeistä 32 ihmistä oli joko osallistunut valmennukseemme tai tilannut Itseopiskelumateriaalimme.